فروشگاه پاپیلونز - مجتمع تجاری شاپرک

این فروشگاه به متراژ 50 متر مربع در یک فضای مستطیلی شکل برای فروش لباس کودکان مورد بهره برداری قرار میگیرد.استفاده از رنگهایی با فام رنگی پایین از ترکیب سبز و نارنجی یک کنتراست مکمل زیبا بوجود آورده است.استفاده از فضای دیواره های ویترین برای قرار گرفتن رگال و جانمایی محصول بیشتر طبق خواسته مشتری انجام گرفت و از اشکال حیوانات برای تلطیف فضا برای کودکان در چند نقطه از فروشگاه استفاده شده است.